Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z FR - 4. 10. 2009

Zápis

Z jednání farní rady konané dne 4.10.2009

 

Přítomní: P.Mgr. Radek Jurnečka (předseda), Jan Mrázek st. (místopředseda), Petr Brich st., Jaroslav Kozák, Ing.Eva Krsková, Bc.Hana Formáčková

Omluveni:, Justýna Mrázková, Jana Šálková, Mgr. Jitka Mastníková, Miloš Mastník

Farní radu vedl: R.D.Mgr. Radek Jurnečka

 

Zápis z jednání:

1)   P Jurnečka seznámil členy farní rady o tom, jaké personální změny ve farnosti. Pastorační asistent Viktor Houdek odešel k 31.3.2009. Místo něj byl přijat nový pastorační asistent Martin Mecerod. Po zapracování se jeví jako lepší spolupracovník než jeho předchůdci a hodlá na farnosti pracovat delší dobu.

Uzavřeli jsme dohodu s Úřadem práce v Semilech o vytvoření pracovního místa na Veřejně prospěšné práce. Na základě této dohody nám veškeré náklady související s výplatou zaměstnance proplácí Úřad práce. Prvním zaměstnancem byl Jan Ludvík, který ale ze zdravotních důvodů odešel, a dnes máme pracovníka Františka Čmilňáka, který provádí ve farnosti údržbářské, úklidové a stavební práce.

Z Probační a mediační služby nám nadále posílají pracovníky na Obecně prospěšné práce. V současné době u nás odpracovávají hodiny dva, kteří pomáhají se zednickými pracemi a úklidem za kostelem.

Ve vikariátu byl již ustanoven nový stavební technik, který na starosti vše kolem staveb ve vikariátu. Je jím paní Formáčková, která tuto funkci vykonává navíc ke své práci pastoračního asistenta a sídlí v kanceláři přepeřské fary. Jelikož bude využívat veškerou kancelářskou techniku a naše služební auto, došlo k dohodě, že Biskupství litoměřické tyto náklady bude proplácet vždy zpětně na základě evidence jízd, telefonů, počtu kopií a tištěných dokumentů, atd.

2)   P.Jurnečka seznámil členy rady o hospodaření farností do konce 3. čtvrtletí roku 2009.  

 Nejprve porovnal příjmy a výdaje s rokem 2008. Uvedl výši příjmů za sbírky, které  

 letos ve farnostech poklesly, a výši příjmů za církevní úkony a činnosti, jež bylo  

bohužel nutné směřovat  do jiných kostelů, protože v Přepeřích stálo lešení. Následovaly příjmy z pronájmu, kde informoval, že s Českou poštou máme novou nájemní smlouvu na 5 let. Z prodeje majetku jsme letos obdrželi 300.000,- od pana Čermáka za prodej fary v Loukovci. Další příjmy z darů jsou také nižší než v loňském roce. Důvodem je finanční krize doléhající na firmy a úmrtí kněží, kteří naši farnost podporovali ze zahraničí. Obecní a krajské dotace na opravy a dotace z Ministerstva kultury z Programu záchrany architektonického dědictví byly v letošním roce využity na rekonstrukci všech oken na faře. Obnova výmalby v kostele se bude platit se zpožděním až koncem roku, ihned po obdržení peněz z MKČR. Příspěvky z diecéze nejsou letos žádné.

Pak seznámil radu o vlastních výdajích na opravy památek, na bohoslužebné a režijní výdaje. Nakoupily se nové ornáty a pluviály, tím je farnost Přepeře dostatečně vybavena a další výdaje v tomto směru nebudou zapotřebí. Režijní výdaje byly radikálně nižší než v loňském roce.

Dále informoval o odeslaných sbírkách a o plánovaném desátku pro biskupství.

3)   Pořad bohoslužeb od října do konce kalendářního roku -

a) V neděli 18.10.2009 bude v kostele v Přepeřích posvícení spojené s biřmováním. Přijede pan biskup Baxant a mše svatá bude začínat již v 10.00 hodin dopoledne. Ještě je nutné se domluvit se starostou Přepeř, zda bude chtít žehnat novou sochu sv. Jana Nepomuckého Na Závodí. V sobotu před posvícením bude farní brigáda s úklidem v kostele a jeho okolí. Požádáme farníky o napečení pochoutek pouze pro rozdávání před kostelem, protože po biřmování se všichni rozejdou domů.

Hudba bude zajištěna sborem Od Českého Ráje vedeným Milenou Tomáškovou a na varhany přijedou zahrát varhanice z Mnichova Hradiště.

Rozdělení služeb laiků při mši svaté mají přiděleno sami biřmovaci.

b) den 2.11.2009 – svátek Všech zemřelých vychází na pondělí. P. Jurnečka dal farní radě na zvážení dvě varianty – sloužit nedělní mši svatou už ve hřbitovní kapli za zemřelé a v pondělí nesloužit nikde nebo mít nedělní mši svatou v kostele a v pondělí v 16.30 hodin ve hřbitovní kapli. Farní rada zvolila druhou variantu.

c) Vánoční akce a bohoslužby  - v sobotu 19.12.2009 v 15.00 a v 18.00 hodin bude tradiční Rybova mše vánoční v provedení Jihočeské filharmonie z Českých Budějovic.

Na štědrý den ve čtvrtek 24.12.2009 bude Půlnoční mše svatá ve 24.00 hodin v kostele.

       Na Boží Hod v pátek 25.12.2009 bude mše svatá v 11.00 hodin již ve farní kapli.

Právě tak budou ve farní kapli další bohoslužby – 26.12. v 15.30 hodin,

27.12. svátek Svaté rodiny a žehnání vína v 11,00 hodin,

31.12. děkovná mše v 15.30 hodin a

1.1.2010 mše svatá v 15.30 hodin.

4) Opravy, které proběhly v tomto kalendářním roce:

- obnova druhé části výmalby lodě kostela, která kvůli financím bohužel nyní stojí před dokončením spodních částí.

- rekonstrukce oken na budově fary. Na budovu fary jsme obdrželi dotace z Ministerstva kultury – 300 tisíc, z Libereckého kraje – 100 tisíc, od obce Přepeře 50 tisíc a 110 tisíc jsme dali ze svého.

Chystané opravy v roce 2010 – ve farním kostele v Přepeřích – dotáhnout vnitřek kostela – lavice, varhany, kazatelna, nové zvony  a lustry - a upravit pozemek za kostelem na parkovou úpravu meditační zahrady. 

      Na faře – nová omítka dle historické předlohy a dokončit střechu.

Hřbitovní kaple – P. Jurnečka navrhl převést kapli i s pozemkem hřbitova na obec Přepeře. Důvodem jsou stálé výdaje na opravy. Řešily se kněžské hroby, které by musely být ošetřeny ve smlouvě. Bohužel biskupství nyní zakázalo jakékoli převody či prodeje nemovitého majetku, takže i tato otázka stojí. Nicméně farní rada není proti návrhu předat kapli do majetku obce.

Dále se probraly plánované opravy v ostatních farnostech:

Kostel Všeň – nová elektrika, stará hrozí vyhořením.

      Březina – nový šindel na střechu.

5)  Ostatní – po vichřici jsme pokáceli zlomený smrk na farní zahradě a po zjištění stavu druhého stromu jsme požádali o povolení pokácet i tento vychýlený smrk.

Na faře by se měli od nového kalendářního roku pravidelně jednou měsíčně setkávat všichni ministranti z Přepeř a z Mnichova Hradiště.

O náš pozemek u Havlovic má zájem kupec, ovšem biskupství s prodejem nesouhlasí.

6)   Příští farní rada se bude konat v únoru 2010, datum bude později upřesněno.

 

Zapsala:  Bc. Hana Formáčková